Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Fethiye Belediyesi Temmuz Ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Biri gündem dışı olmak üzere 5 madde belediye meclisinde görüşüldü.

Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapılan toplantında Haziran Ayı’nın karar özeti okundu. Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürlüğü’nün13/06/2023 tarih ve 2023/825 Muh. sayılı yazısındaki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kesikkapı Mahallesi,1091 ada 11 parselin Kamu Konut Alanı olarak tahsis edilmesinden bahisle, yürürlükteki1/1000 Ölçekli Patlangıç Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde “Resmi Kurum Alanı” tanımlı alanın kamusal amaçlı “Konut Alanı” olarak plan değişikliği ile ilgili madde oy birliği ile İmar Komisyonu’na havale edildi.

Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, EDC Planlama Turizm Tic.Ltd.Şti.nin 13/06/2023 tarih ve 26894 sayılı dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Kargı Mahallesi, 209 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan; DSİ’ye ait cinsi kanal olan 10 ada 36 parselin olduğu, batısı ise imar planında “Park Alanı” olarak tanımlı, 209 ada 1 parselin kuzeyinde bulunan 10 ada 36 parselin bir kısmı ise 1/1000 ölçekli Çiftlik Uygulama İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” tanımlı olmasından dolayı, 209 ada 1 parselin yola cephesinin olmadığı belirtilmiş olup, bu durumun ortadan kaldırılmasını ve yola cephesinin sağlanabilmesi için İmar Planı Değişikliğinin Belediyemizce yapılması talebi ile ilgili madde İmar Komisyonu’na oy birliği ile havale edildi.

01/06/2023 tarihinde yapılan 2023 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısında gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için Engelliler Komisyonuna, İmar Komisyonuna, Eğitim Gençlik Ve Spor Komisyonuna ve Çevre Sağlık Komisyonuna havale edilen Kent Konseyleri Yönetmeliğinin 12-3 maddesi gereği Kent Konseylerinin “Meclislerde ve Çalışma Gruplarında oluşturulan görüşler, Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildikten sonra değerlendirilmek üzere ilgili Belediye Meclisine sunulur.” ve aynı Yönetmeliğin 14-1 maddesi gereği “Kent Konseyi Genel Kurulunca oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplatışında değerlendirildikten sonra Belediye tarafından Kent Konseyine bildirilir ve uygun araçlarla kamuoyuna duyurulur.” denilmekte olduğu, Fethiye Kent Konseyinin 25/04/2023 tarih ve 2023/05.01.33 sayılı yazısına istinaden, Konsey tarafından 31/03/2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan 5. Olağan Genel Kurul Toplantısının 1.maddesinde karara bağlanan ve Engelli Meclisi tarafından hazırlanarak Engellilerin yerelde yaşadıkları Mekana Erişim, Hizmete Erişim, Sosyal Dışlanma ve diğer sorunları, çözüm önerilerini ve taleplerini içeren rapordaki Belediyemizi ilgilendiren kısımların değerlendirilerek uygun görülmesi halinde Belediye Meclis Kararı alınması ile ilgili olarak hazırlanan Engelliler Komisyonu, İmar Komisyonu, Eğitim Gençlik Ve Spor Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonu Raporunun değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin tek gündem dışı maddesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 2464 sayılı belediye gelirleri kanununa göre 2023 yılı için hazırlanan ve 145 sayılı Belediye Meclis Kararı ile belirlenmiş ücret tarifesiyle ilgiydi. İşletme Müdürlüğü’nün 2. Etap Marinaya Balıkçı Teknelerinin Bağlama Yapması halinde yıllık metre başına uygulanması planlanan 100.00TL’nin yeni gelir kalemi olarak eklenmesine yönelik madde, tarife komisyonuna oy birliği ile gönderildi.